Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Podružnična šola - gibalo razvoja

ZGIBANKE:

pdf_small Podružnična šola - gibalo razvoja (septrember 2012)

ZBORNIKI:

ppt_small ZBORNIK PROJEKTA PŠ-GR, OTROCI ZA RAZVOJ 2012 - 2014

ppt_small ZBORNIK 2009 - 2011

POROČILA:

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2013-14, 2.faza

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2013-14, 1.faza

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2012-13

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2012

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2011

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2010

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2009

KAZALO:

SODELUJOČI V PROJEKTU | RAZLOGI ZA PROJEKT | NAMEN PROJEKTA
AKTIVNOSTI IZVAJANJA PROJEKTA
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2011/12
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2010/11
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2009/10
PRIČAKOVANI REZULTATI | FINANCERJI PROJEKTA

SODELUJOČI V PROJEKTU (nazaj)
ŠOLA VODJA
OŠ SOSTRO Marjana Marn, vodja projekta
PŠ BESNICA Nežka Mlaka, Maja Sveršina Dobravec, Vlasta Šavrič, Mateja Štefelin
PŠ JANČE Marjana Marn, Slađana Đorđević
PŠ LIPOGLAV Marinka Žitnik, Sandra Žužul Jovanović
PŠ PREŽGANJE Mirka Vršič, Anica Skubic
OŠ STIČNA Branka Emeršič, koordinatorica projekta za podružnice na centralni šoli
PŠ AMBRUS Tatjana Hren
PŠ KRKA Mateja Jere Grmek
PŠ MULJAVA Barbara Maver
PŠ VIŠNJA GORA Katarina Pajk
OŠ ŠKOFLJICA Marija Apovnik, koordinatorica
PŠ LAVRICA Martina Jordan, Nina Grzetič, Ivica Simčič
PŠ ŽELIMLJE Mateja Adamič
RAZLOGI ZA PROJEKT (nazaj)

Pozitivne izkušnje šest mesečnega izvajanja projekta podružničnih šol OŠ Sostro, zadovoljstvo otrok, staršev in sodelujočih strokovnih delavcev so bistveni razlog za nadaljnje izvajanje in širjenje na druga območja LAS. Že v kratkem obdobju izvajanja se je potrdilo, da je podružnična šola lahko središče življenja, center kulture in razvoja kraja, ki s svojim širšim delovanjem lahko in zmore prispevati dragoceni delček k dvigu kakovosti življenja kot tudi razvoju na podeželju, predvsem za otroke in mladino in posredno za vse prebivalce s poudarkom na ohranjanju in vrednotenju naravne, kulturne in etnološke dediščine kot tudi krepitvi zavedanja pripadnosti kraju, oblikovanju novih produktov namenjenih promociji šol in krajev.

NAMEN PROJEKTA (nazaj)

S tem projektom želimo otrokom na podeželju omogočiti raznoliko ponudbo dopolnilnih aktivnosti, ki bodo omogočale razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev:

 • dvigovanje kakovosti življenja otrok na samem podeželju,
 • približevanje ekološke problematike in razvijanje ustvarjalnosti otrok,
 • zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti,
 • razvijanje socialnega kapitala pri najmlajših.

Poleg tega je namen, da podružnična šola resnično postane središče življenja na vasi, ker je to neprecenljiva pridobitev za vse prebivalce območja, saj se v njej družijo, pridobivajo nova znanja, se medgeneracijsko povezujejo, snujejo nadaljnji razvoj kraja, skratka rastejo kulturno in osebno. Z izvajanjem aktivnosti se šola ne samo približa kraju, ampak z njim diha in živi. S tem ljudje spoznajo, kako pomembne so podružnične šole za kraj in otroke, ki jo obiskujejo, vsak otrok je poseben in dragocen in ima možnost individualnega izobraževanja in vzgajanja. Aktivnosti bodo izvajale: PŠ Janče kot voditeljica, PŠ Besnica, PŠ Lipoglav in PŠ Prežganje in OŠ Stična s podružničnimi šolami v obliki nadstandardne ponudbe, za kar si mora šola sama zagotoviti tako finančna kot materialna sredstva, zato bo tudi večji del aktivnosti izpeljan s prostovoljnim delom sodelujočih učiteljic v projektu in nekaterih članov posameznih društev v kraju.

AKTIVNOSTI IZVAJANJA PROJEKTA (nazaj)

V obdobju od leta 2009 do 2011 bodo v ta namen izpeljane naslednje aktivnosti:

 • MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL ( vsaka šola predstavi značilnosti kraja, organizira ogled turistične zanimivosti ter praktično delavnico s prikazom tradicionalnih znanj)
 • IGRE BREZ MEJA: izbor najbolj značilnih iger, priprava rekvizitov, predstavitev iger otrokom in igranje, organizacija iger brez meja s sodelovanjem otrok iz vseh podružnic (dan mladosti). Predpriprave se bodo izvajale na vseh šolah.
 • MOJ KRAJ – MOJ PONOS: raziskovanje domačega kraja, zapis ugotovitev v obliki plakata ali brošure.
 • KREATIVNE DELAVNICE: izdelava rož iz papirja, peka kruha in peciv na tradicionalni način, izdelava pletenih košar, ljudske igre in plesi, digitalna fotografija. Tradicionalna znanja na otroke bo prenašala starejša generacija. Izvajanje po vseh šolah, enkrat mesečno.
 • IGRAJMO SE EKOLOGIJO: uporaba odpadnih materialov (škatel, kartonov, blaga, steklenic, časopisa, zamaškov) za izdelavo različnih likovnih izdelkov in spominkov, posaditev okrasnih cvetlic, fotografiranje naravnih lepot območja in dogodkov, okrogle mize o pomenu in možnih načinih varovanja našega planeta
 • NA VASI JE LEPO: zaključna prireditev s kulturnim programom, foto razstavo aktivnosti in razstavo nastalih produktov. Prireditev bo vsako leto v drugem kraju, v zadnjem tednu meseca septembra, ob prihodu jeseni.
 • BILTEN O PROJEKTU (predstavitev rezultatov izvajanja ter oblikovana ponudba prostočasnih dejavnosti za otroke in mladino na podeželju).
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
PROMOCIJA PROJEKTA - priprava zloženk o projektu za starše,
učence, krajane, obiskovalce prireditve v Ljubljani
September 2014
POHOD POD PUGLEDOM - predstavitev z razstavo na 13. pohodu pod Pugledom Lipoglav, 13. september 2014
FESTIVAL LJUBLJANSKEGA IN
SLOVENSKEGA PODEŽELJA
- sodelovanje na dogodku z razstavo in kulturnim programom PŠ Ljubljana, 4. oktober 2014
KOSTANJEVA NEDELJA - razstava TURISTIČNI SPOMINEK na ogled
obiskovalcem 2. kostanjeve nedelje
Janče, 12. oktober 2014
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL - priprava in izvedba obiska podružnic OŠ Stična in
OŠ Škofljica, gostiteljica PŠ Prežganje
- obisk podružnic OŠ Sostro, gostiteljica PŠ Janče
Prežganje, oktober 2013
Janče, 22. december 2014
KREATIVNE DELAVNICE - digitalna fotografija
- rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi fotografijami
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže
Po terminskem načrtu vsake podružnice
od septembra 2014 do decembra 2014.
DVODNEVNO DELOVNO SREČANJE - pregled zbranih gradiv, analiza izvedenih anket
z učenci in starši vključenih otrok, pisanje člankov ter
vsebinska zasnova zbornika
Jezersko, 26. – 28. 9. 2014
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
»OTROCI ZA RAZVOJ«
- zabavno dopoldne z Adijem Smolarjem za
vse otroke, ki so sodelovali v projektu
Škofljica, 13. december 2014
KOLEDAR PŠ 2015 - fotografiranje posebnosti v sklopu aktivnosti,
izbor za koledar in oblikovanje
30. november 2014
ZBORNIK O PROJEKTU - končno oblikovanje in tisk zbornika 13. december 2014
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
PROMOCIJA PROJEKTA - priprava zloženk o projektu za starše, učence, krajane, obiskovalce prireditve v Ljubljani
- predstavitev na Ivankinem sejmu
September 2013

April 2014
DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL - nastopi otrok s kmečkimi opravili pred Mestno hišo v Ljubljani ter ogled razstave v Narodni galeriji Ljubljana,
28. september 2013
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL - priprava in izvedba obiskov z učenci Besnica, oktober 2013
6. IGRE BREZ MEJA - izbor in priprava iger, organizacija ter izvedba na igrišču pred OŠ Škofljica Škofljica, 10. maj 2014
TURISTIČNI SPOMINEK - razvijanje spominka domačega kraja september 2013 – junij 2014
KREATIVNE DELAVNICE - digitalna fotografija
- rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi
fotografijami
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže
po terminskem načrtu
vsake podružnice od septembra 2013 do
decembra 2014
KOLEDAR PŠ 2014 - fotografiranje posebnosti v sklopu aktivnosti, izbor za koledar december 2013
KOLEDAR PŠ 2015 - fotografiranje posebnosti v sklopu aktivnosti, izbor za koledar december 2014
NA VASI JE LEPO - priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu Janče, 14. junij 2014

DVODNEVNO DELOVNO SREČANJE

- pregled zbranih gradiv, analiza izvedenih anket z učenci in starši vključenih otrok, pisanje člankov ter vsebinska zasnova zbornika avgust 2014
BILTEN O PROJEKTU - končno oblikovanje in tisk zbornika oktober 2014
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN

PODRUŽNICE V LJUBLJANI
»DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL«

Kulturna prireditev s predstavitvijo rezultatov projekta na temo DIŠI PO PODEŽELJU-KULINARIKA.

Sobota, 22. 09. 2012

PROMOCIJA PROJEKTA Zgibanka o projektu.
Predstavitev projekta v časopisih, medijih, sejmih.
Sodelovanje z razstavo in degustacijo na 2. podeželski parlamentu v Zrečah.
Predstavitev kulturnih točk na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani.

1. 9. 2012 do 30. 9. 2013


16. in 17. 10. 2012


24. – 27. 1. 2013

MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL

Priprava in izvedba obiskov z učenci posameznih podružničnih šol: podružnice OŠ Sostro in OŠ Stična obiščejo PŠ Želimlje in se udeležijo pohoda po Svarunovi poti.

Marec 2013

IGRE BREZ MEJA Priprava, organizacija in izvedba iger, ki se bodo odvijale na igrišču pred PŠ Muljava.

Sobota, 11. 05. 2013

KMEČKA OPRAVILA

Izdaja slikanice o raziskanih kmečkih opravilih v domačem kraju.

Junij 2013

KREATIVNE IN EKO DELAVNICE

Izvedba delavnic po posameznih šolah:
- rože iz papirja,
- peka kruha in peciv,
- priprava kulturnega nastopa,
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže na izbrano kmečko opravilo,
- izdaja koledarja z otroškimi fotografijami.

1. 9. 2012 do 30. 9. 2013

NA VASI JE LEPO

Priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo celoletnega dela otrok za otroke. Organizatorica je PŠ Ambrus.

Sobota, 01. 06. 2013

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2011/12 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
PODRUŽNICE V LJUBLJANI - kulturna prireditev s predstavitvijo rezultatov triletnega izvajanja projekta na temo ŠEGE IN NAVADE DOMAČEGA KRAJA 8. oktober 2011
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL - priprava in izvedba obiskov z učenci posameznih podružničnih šol januar - avgust 2012
IGRE BREZ MEJA - priprava, organizacija in izvedba iger, ki se bodo odvijale na igrišču pred PŠ Lipoglav - sodelujejo vse šole vključene v projekt (9 podružnic) 26. maj 2012
DIŠI PO PODEŽELJU - fotografiranje vseh dogodkov povezanih s podeželskim območjem
- zbiranje fotografij za koledar PŠ
oktober 2010 – september 2012
KREATIVNE in EKO DELAVNICE - rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže s poudarkom na oblikovanju spominka
- koledar z otroškimi fotografijami
oktober 2011- junij 2012
OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA SPOMINKA  - vsaka šola oblikuje en spominek januar – maj 2012
NA VASI JE LEPO - priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu
- organizator PŠ Krka
9. junij 2012
PROMOCIJA PROJEKTA - zgibanka o projektu
- predstavitev projekta v časopisih, medijih, sejmih, konferencah, …
oktober 2011 – september 2012
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2010/11 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL - priprava in izvedba obiskov z učenci (PŠ Krka obišče PŠ Janče in ostale podružnice OŠ Sostro)
- podružnice OŠ Sostro se udeležijo otvoritve nove PŠ Krka
januar - maj 2011
IGRE BREZ MEJA - priprava, organizacija in izvedba iger PŠ Ambrus v sodelovanju z domačim športnim društvom
- sodelujejo vse šole vključene v projekt
21. maj 2011
ŠEGE IN NAVADE V DOMAČEM KRAJU - fotografiranje vseh dogodkov povezanih s starimi običaji in navadami september 2010 – maj 2011
KREATIVNE DELAVNICE na temo turistični spominek - rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi fotografijami
po terminskem načrtu vsake podružnice (2011)
IGRAJMO SE EKOLOGIJO - izdelava izdelkov iz odpadne embalaže s poudarkom na oblikovanju turističnega spominka januar – maj 2011
NA VASI JE LEPO - priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu 4. junij 2011
BILTEN O PROJEKTU - zbiranje gradiva, prispevkov, izvedba ankete med starši in učenci o projektu
- oblikovanje in tisk biltena
do 4. junija 2011
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2009/10 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL priprava in izvedba obiskov z učenci marec junij 2010
IGRE BREZ MEJA priprava, organizacija in izvedba iger maj 2010
MOJ KRAJ - MOJ PONOS raziskovanje domačega kraja s predstavitvijo rezultatov januar - junij 2010
KREATIVNE DELAVNICE - digitalna fotografija
rože iz papirja
- peka kruha in peciv
l- judske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi fotografijami
po terminskem načrtu vsake podružnice
IGRAJMO SE EKOLOGIJO - izdelava izdelkov iz odpadne embalaže
- sajenje okrasnih cvetlic
oktober 2009 – maj 2010
NA VASI JE LEPO priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu junij 2010
BILTEN O PROJEKTU zbiranje gradiva, prispevkov, izvedba ankete med starši in učenci o projektu prvi del do junija 2010
PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA (nazaj)

Z izvedbo navedenih dejavnosti pričakujemo naslednje rezultate:

 • povečana organizacija medsebojnih obiskov šol,
 • povečano poznavanje sosednjih krajev in njihovih zanimivosti,
 • omogočeno med vrstniško druženje in razvijanje prijateljstva med otroci,
 • povečano število sodelujočih šol in otrok v igrah brez meja,
 • podružnična šola postane središče življenja in center kulture ter razvoja kraja,
 • boljše poznavanje domačega in širšega okolja območja LAS,
 • več znanja s področja tradicionalnih znanj,
 • večja izvirnost pri izdelavi izdelkov oziroma spominkov,
 • spodbujeno razmišljanje o podjetništvu pri otrocih v prvem triletju,
 • povečanje zavedanja pomena in prednosti podeželskega prostora in podružničnih šol,
 • vzpostavljeno medgeneracijsko sodelovanje z namenom prenosa tradicionalnih znanj,
 • povečano vključevanje šol na prireditvah v domačih krajih,
 • predstavitev rezultatov projekta v obliki izdaje biltena.
FINANCERJI PROJEKTA (nazaj)

Lokalna akcijska skupina SOŽITJE

logo_sozitje

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

logo_eksrp

Mestna občina Ljubljana

mol_grb

Občina Ivančna Gorica

ivancna_gorica_grb

Občina Škofljica

skofljica_grb

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

ppt_small Dokument v PDF formatu

Vodja projekta: Marjana Marn