Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Kazalo: I. OSNOVNI PODATKI | II. SPLOŠNI PODATKI 
III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA | IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I.

OSNOVNI PODATKI ()

Naziv zavoda

Osnovna šola Sostro
Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje

Telefon: 01 527 25 10
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

TRR: 01261-6030663243
Matična številka: 5086124 000
Davčna številka: 19630646

Logotip

Odgovorna uradna oseba

Ravnateljica: Mojca Pajnič Kirn
Telefon: 01 527 25 13
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Kontaktni podatki
uradnih oseb,
pristojnih za
posredovanje informacij


Pomočnica ravnateljice: Barbara Ambrož
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 01 527 25 14

Pomočnica ravnateljice: Katarina Birk
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 01 527 25 14

Tajnica: Mojca Petek
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 01 527 25 10

Datum zadnje spremembe

30.6.2020

Spletni naslov kataloga

https://www.os-sostro.si/index.php/splosni-podatki/katalog-informacij-jav-znacaja

II.

SPLOŠNI PODATKI (↑)

Organigram

ORGANIGRAM.PDF

Seznam vseh notranjih enot

Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje

Podružnica Besnica
Besnica 21
1129 Ljubljana
Telefon: Mlakar 01 367 20 33
http://besnica.osnovnasolasostro.si
Voditeljica pod. šole: Nežka Mlakar

Podružnica Janče
Gabrje pri Jančah 16
1129 Ljubljana
Telefon: 01 367 20 00
http://jance.osnovnasolasostro.si
Voditeljica pod. šole: Marjana Marn

Podružnica Lipoglav
Mali Lipoglav 8
1293 Šmarje Sap
Telefon: 01 786 80 71
http://lipoglav.osnovnasolasostro.si
Voditeljica pod. šole: Marinka Žitnik

Poružnica Prežganje
Prežganje 7
1129 Ljubljana
Telefon: 01 366 91 78
http://prezganje.osnovnasolasostro.si
Voditeljica pod. šole: Mirka Vršič

Organi upravljanja

Svet šole (2021 - 2024):
- predstavniki zavoda: Martina Golob, Tjaša Hitti, Urša Oven, Marjana Marn, Marinka Žitnik
- predstavniki staršev: Anja Leskovar, Jana Mohar, Helena Trtnik
- predstavniki ustanovitelja: Romana Jančar, Lilijana Maren, mag. Andreja Trtnik Herlec

Ravnateljica šole: Mojca Pajnič Kirn

Pomočnici ravnateljice šole: Barbara Ambrož, Katarina Birk

Svet staršev: Sestavljen je iz po enega predstavnika staršev vsakega razreda (25) in iz predstavnika staršev podružničnih šol (4).
Predstavniki so bili izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku.
Naloge sveta staršev so:
- posreduje predloge, ki so bili predlagani na oddelčnih roditeljskih sestankih,
- predlaga različne izboljšave,
- predlaga nadstandardne programe,
- daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
- daje mnenje o predlogu Letnega delovnega načrta šole,
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
- voli predstavnike v Svet šole.

Kratek opis delovnega področja

Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

Nekatere izmed dejavnosti zavoda so še:
- oskrba z jedmi,
- medkrajevni in drugi cestni potniški promet,
- oddajanje in ogratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- izobraževanje, usposabljanje in izpoplnjevanej na področju kulture, umetnosti, športa in rekreacije,
- dejavnost knjižnic.

Katalog javnih storitev

Izobraževanje učencev po:
- programu osnovnošolskega izobraževanja
- prilagojenem programu osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami

III.

PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA (↑)

Državni register predpisov

Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
Državni zbor: http://www.dz-rs.si
Register predpisov RS: http://zakonodaja.gov.si

Zakoni in pravilniki

Zakon o osnovni šoli
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Notranji predpisi

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sostro (pdf)
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi OŠ Sostro (pdf)
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
Hišni red

Seznam sprejetih programov in načrtov


Letni delovni načrti (pdf_small pdf)
Poročila o realizacijah LDN (
pdf_small pdf)
Publikcije (pdf_small pdf)

Seznam ostalih dokumentov

Publikacija OŠ Sostro (dosegljivo na podstrani dokumentov in pravilnikov)
Kronika OŠ Sostro
Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti
Pravilnik o računovodstvu (v pripravi)
Navodila o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
Poslovnik za delo sveta šole
Pravilnik o številu in hrambi žigov

IV.

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (↑)

Spletni dostop

https://www.os-sostro.si/index.php/splosni-podatki/katalog-informacij-jav-znacaja

Fizični dostop

Informacije javnega značaja se posredujejo v tajništvu šole v času uradnih ur:
- pon., tor., čet. in pet.: od 08:00 do 12:00 ure
- sre.: od 08:00 do 15:00 ure