Osnovna šola SOSTRO

Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
tel. 01 527 25 10
tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si

Podružničarji gremo naprej

PREDSTAVITEV SOFINANCIRANE OPERACIJE

 

Naziv operacije: PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ

 KAZALO:

 

CILJI OPERACIJE (↑ nazaj ↑)


Izvedba operacije bo omogočila večjo socialno vključenost otrok v starosti do desetega leta, ki so vključeni v vrtec in v vzgojno-izobraževalni osnovnošolski program prve in druge triade ter obiskujejo eno izmed štirih podružničnih šol na ljubljanskem podeželju in hkrati prebivalcev vseh generacij, ker bodo aktivnosti potekale v domačem okolju, v neposredni bližini njihovih domov in bodo za vse brezplačne.

Z aktivnostmi postavitve ekovrtov na štirih lokacijah in skrbjo za šolski ekosadovnjak bo operacija prispevala k ohranjanju in varovanju naravnih danosti ter biotski raznolikosti, saj se bo oskrba in vzgoja rastlin vršila po načelih permakulture, s čimer se bodo zmanjševali negativni vplivi na okolje in s tem ohranjalo naravo ter hkrati ustvarjalo kratke dobavne verige.

Z izvajanjem praktičnega ustvarjanja in dela v naravnem okolju želimo, da bi otrok in narava zopet postala prijatelja, da bi jo otrok doživljal z vsemi svojimi čutili, saj mu bo le tisto, kar bo sam ali z našo pomočjo spoznal, priraslo k srcu. S tem bodo otroci spoznali pravo vrednost, prevzeli tudi lastno odgovornost za ohranjanje tistega, kar je neločljivo povezano z življenjem na podeželju - NARAVO. Spoznali bodo značilnosti zelenih poklicev, pridobili specifična znanja, kar bo kasneje lahko vplivalo na njihovo poklicno odločitev.

S postavitvijo vrtov, vrtnih ut, miz s klopmi, oskrbovanjem le-teh bo operacija prispevala k ustvarjanju privlačnega bivalnega okolja ter dvignila kvaliteto bivanja na podeželju, saj bo to nov prostor namenjen druženju in učenju otrok, staršev in starostnikov oz. vseh prebivalcev.

 

OPIS OPERACIJE (↑ nazaj ↑)


Šola na podeželju je eden najpomembnejših prostorov, ki omogoča, da kot skupnost pripomore k boljšemu jutri. Je mesto, kjer lahko začnemo delati na spreminjanju odnosa in vedenja drug do drugega in zlasti do narave. Današnje podružnične šole so še vedno posebne in edinstvene, v njih se po navadi zbira manjše število otrok, a le-ti so nekaj posebnega, saj kljub temu, da jih je malo, skrbijo, da se njihov glas širi daleč naokrog. Specifično je tako njihovo vzgojno-izobraževalno delo kot tudi izven šolsko delovanje, ki pa mora biti v današnjem času prilagojeno današnjim družbenim razmeram, kajti življenje na podeželju se je bistveno spremenilo, saj se je delež kmečkega prebivalstva zmanjšal in narašča delež nekmečkega, posledično so se spremenile tudi njihove potrebe. Šole s svojim širšim delovanjem lahko in zmorejo prispevati dragoceni delček k dvigu kakovosti življenja in razvoju kraja.

PŠ Janče je že v sklopu projektov CRPOV pristopila k izvajanju aktivnosti za vzpostavitev šolskega sadovnjaka. Ta je bil ob podpori MOL postavljen že leta 2000. Desetletje pred tem se je začelo preusmerjanje kmetij v pridelavo in predelavo sadja. Takšen kmetijsko-pridelovalni-turistični koncept razvojne vizije območja zahteva ustvarjalne in široko izobražene gospodarje kmetij. Za dosego tega cilja je potrebno že zgodnje ter stalno načrtno usmerjanje prihajajočih generacij. Glede na to, da je ravno na našem območju veliko otrok s preusmerjenih kmetij, je bil dodatno izražen ustvarjalni in delovni interes s strani šole, staršev in Odseka za razvoj podeželja pri Mestni občini Ljubljana. Zato smo se odločili in zasadili vzorčen sadovnjak na obstoječem šolskem vrtu ter na brežinah okoli šole. Decembra 2010 se je PŠ Janče s svojim šolskim sadovnjakom vključila v mrežo šolskih ekovrtov, kajti prepričani smo bili, da s svojim dosedanjim delom in izkušnjami lahko pomagamo in svetujemo drugim, hkrati pa se naučimo tudi česa novega in koristnega.

V programskem obdobju 2007 do 2013 je OŠ Sostro s svojimi podružnicami pričela z izvajanjem projekta Podružnična šola - gibalo razvoja, s katerim smo otrokom omogočile pestro izbiro dodatnih obogatitvenih dejavnosti. Šole so med seboj povezale ne samo otroke, pač pa tudi starše in ostale krajane, kar do sedaj ni uspelo še nobenemu predsedniku četrtne ali nekdanje krajevne skupnosti.

Podružnične šole OŠ Sostro: Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje so postale gibalo razvoja na podeželju, pravzaprav medgeneracijska središča življenja in razvoja kraja, zato smo se odločili nadaljevati z aktivnostmi, ki bodo dostopne prav vsem in doprinesle k aktivnemu in zdravemu načinu preživljanja prostega časa otrok in druženja s starostniki preko različnih delavnic in srečanj. Pri tem smo se med sektorsko povezali z lokalnimi društvi (ŠD Janče, TD Besnica – Janče) in Rdečim križem Slovenija, območno enoto Ljubljana.

Z izvedbo operacije PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ bomo nadgradili dolgoletno delo in pozitivne rezultate vzdrževali ter kot primer dobre prakse širili tudi na območje ostalih podružničnih šol.

K izvajanju operacije je pristopil tudi Vrtec Pedenjped s svojo enoto na Jančah, ki želi že najmlajše vključiti in naučiti, kako živeti v sožitju z naravo.

TD Besnica - Janče je društvo, ki združuje člane Sadne ceste med Javorom in Jančami in je že dolgoletni partner PŠ Janče pri izvajanju različnih aktivnosti. V operaciji bodo nudili strokovno podporo pri delih v obstoječem sadovnjaku in vzpostavljanju gredic. Poskrbeli pa bodo tudi za prostor in potrebne materiale, kjer bomo lahko izvedli promocijo operacije na njihovih tradicionalnih prireditvah (Jagodna in Kostanjeva nedelja) ter sodelovali na srečanju s starejšimi.

Športno društvo Janče je prav tako že dolgoletni partner PŠ Janče pri izvajanju in vključevanju otrok v športno rekreativne aktivnosti. V operaciji bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi Iger brez meja ter izvedbi srečanja s starejšimi prebivalci.

PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE (↑ nazaj ↑)

Z izvedbo operacije bomo dosegli naslednje neposredne rezultate:
- Narejenih in skrbno vzdrževanih 5 zeliščno-zelenjavnih gredic.
- Postavljene tri vrtne ute: PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Lipoglav.
- Obnovljeno ostrešje manjšega gospodarskega poslopja na PŠ Prežganje.
- Postavljeni 4 kompleti vrtnih sedežnih garnitur za potrebe pridobivanja znanj o rastlinah, zelenih poklicih in izvedbo druženj.
- Izveden 1 ogled zeliščnega vrta na kmetiji Grum.
- Izvedeno usposabljanje za učiteljice, vzgojiteljice in člane društev.
- Izvedenih 9 delavnic za otroke na posamezni enoti šole in vrtca.
- Izvedenih 6 srečanj s starostniki.
- Izvedene igre brez meja leta 2019 in 2020.
- Vključenih vsaj 80 otrok v starosti do 10 let.

Z izvedbo operacije bomo dosegli naslednje posredne rezultate:
- Izboljšanje pozitivnega čustvenega odnosa otrok do narave in lokalnega okolja.
- Izboljšanje ekološke osveščenosti ter pridobljene izkušnje o možnostih lastnega ohranjanja narave in okolja.
- Pridobljene praktične izkušnje otrok pri pridelavi bio hrane.
- Pridobljene delovne navade in spoštljiv odnos do hrane.
- Razvita nova oblika medgeneracijskega sodelovanja.
- Povečano zavedanje o pomenu zdravega načina življenja.
- Vzpostavljene najkrajše prehranske verige.
- Oblikovani novi lokalni produkti.
- Ustvarjeno med sektorsko in vse generacijsko povezovanje za zagotavljanje zdravega razvoja otrok in zagotovljeni pogoji za aktivno in kakovostno participacijo starostnikov v družbo.

VIRI SOFINANCIRANJA (↑ nazaj ↑)

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 34.749,03 €.

 Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Osnovna šola Sostro.

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju najdete na spletni strani Programa (https://www.arnes.si/sio-2020).

Uživajmo v zdravju

PROJEKT UŽIVAJMO V ZDRAVJU

Ideja za izvedbo projekta je nastala kot odziv zdravstvenega in šolskega sektorja na porast problema prekomerne hranjenosti in debelosti prebivalcev Slovenije. Namen projekta je soočenje s tem javno zdravstvenim problemom v organizacijah na različnih ravneh (nacionalni, regijski in lokalni) ter oblikovanje inovativnih trajnostnih in učinkovitih pristopov, ki bodo zdrav življenjskih slog postopno obrnili v pravo smer.

Poglavitni cilj projekta je zagotoviti povezavo med zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami ter lokalno skupnostjo v preventivni tim, ki bo po načelu koncepta skupnostnega pristopa v ospredje postavljal posameznika in njegovo zdravje, in vsak po svojih močeh in pristojnostih zagotavljal skrb za zdrav življenjski slog.

Splošni cilj projekta je pomembno vplivati k zmanjšanju ali preprečevanju bolezni povezanih z življenjskim slogom.

Specifični cilji projekta so:
 - identifikacija sistemskih vrzeli in vzpostavitev ciljanih ukrepov za podporo zdravemu življenjskemu slogu,
 - nadgradnja programov formalnega in neformalnega izobraževanja.

Na osnovni šoli Sostro smo in bomo tudi po koncu projekta s športnimi in prehranskimi delavnicami in dejavnostmi skrbeli za zdravje vseh (učencev, vseh zaposlenih, staršev, krajanov).

Projekt “Uživajmo v zdravju” je sofinanciran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma.

Akcijski načrt OŠ Sostro docx, 0.95 MB)
Vpliv različnih snovi iz vsakdanjega življenja na zdravje, počutje ( pptx, 1.83 MB)
Jem zdravo - jejmo svežo zelenjavo ( pptx, 3.00 MB)
Kuhajmo zdravo v sožitju z naravo ( pptx, 2.53 MB)
Najin svet ( pptx, 1.69 MB)
Namizni tenis ( pptx, 1.70 MB)
Obisk kmetije Moškrič ( pptx, 1.73 MB)
Po jutru se dan pozna ( pptx, 2.37 MB)

Koordinator šolskega projektnega tima: Dominika Mesojedec

Člani šolskega tima: Mojca Pajnič Kirn, Simona Hribar Kojc, Tjaša Hitti, Lidija Legan Landeker, Tina Pucihar Balant, Nina Penko, Ana Bogdan Zupančič, Marko Šosterič

Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje Dneva slovenske hrane in ga vsako leto obeležujemo tretji petek v novembru. Tudi tokrat bomo posebej poudarili pomen zdravega prehranjevanja in zagotavljanja hrane iz Slovenije.
Naše zdravje je na daljši rok možno ohraniti s pravilno prehrano in primerno telesno aktivnostjo. Pomembno je, da s tem osveščamo že najmlajše otroke, ki nato svoje navade ohranijo tudi v kasnejših letih. Z zajtrkom že zjutraj zagotovimo telesu dovolj energije za dobro delo in igro ter učinkovito razmišljanje, sočasno pa zagotovimo dovolj gradbenih snovi, potrebnih za zdravo rast in razvoj. Zajtrk zaužijemo zjutraj, potem ko se zbudimo naspani, se umijemo in poženemo telo v tek z nekaj razgibalnimi vajami. Za uspešno delo v šoli je pomembno, da zajtrkujemo še pred začetkom prve šolske ure.
Več kot polovica slovenskih mladostnikov ne zajtrkuje, kaj šele, da bi vsebino svojih obrokov prikrojila zdravemu načinu življenja. Nepravilne prehranske navade vodijo do številnih zdravstvenih težav, od debelosti do sladkorne bolezni, kar je resno javnozdravstveno vprašanje.
Zajtrk predstavlja energijo tako za telesno kot miselno dejavnost. Dnevno bi moral posameznik zaužiti tri glavne obroke in vsaj eno ali dve malici, obroki pa morajo biti čim bolj kakovostni z dovolj zelenjave in sadja, s čim manj sladkorja in zdravju škodljivih maščob.
Ni pomembno le, kako sestavimo obrok, temveč tudi koliko obrokov zaužijemo čez dan in kakšen je časovni razmik med njimi. Priporočljivo je, da skušamo enakomerno čez dan zaužiti štiri do pet obrokov. Tak ritem prehranjevanja izboljša našo presnovo, ugodno vpliva na raven krvnega sladkorja, ki je hrana za možgane, posledično pa se izboljša tudi občutek sitosti. Poleg tega redno uživanje obrokov, vključno z zajtrkom, prispeva k lažjemu vzdrževanju priporočene telesne teže.

Nekaj predlogov zajtrka:
- črni kruh, maslo, med, sezonsko sadje, mleko
- ajdov kruh, med, kislo mleko ali navadni jogurt, sezonsko sadje, nesladkan čaj
- ovseni kruh, skuta, korenček, nesladkan čaj
- prosena mlečna kaša s suhimi slivami in medom, sezonsko sadje, nesladkan čaj
- mlečni zdrob z rozinami, sezonsko sadje, nesladkan čaj
- polnozrnati kruh, maslo, marmelada, sezonsko sadje, nesladkan čaj
- polbeli kruh, umešano jajce, kisla kumarica, nesladkan čaj
- polenta z mlekom, sezonsko sadje
- ovseni kosmiči na mleku z mletimi lešniki, narezano sezonsko sadje, voda

Namen projekta Tradicionalni slovenski zajtrk in Dneva slovenske hrane je spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila ipd., taka živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. Z naročanjem živil od lokalnih pridelovalcev/predelovalcev posredno pripomoremo tudi k zmanjšanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi krajših transportnih poti, zagotavljamo trajnostno rabo površin, namenjenih pridelavi hrane, ohranjamo delovna mesta na podeželju in dvigamo stopnjo samooskrbe s kakovostno, lokalno pridelano hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva.


Učence s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk seznanjamo o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil (pridelana v Sloveniji), pomenu kmetijstva in čebelarstva ter njunem vplivu na okolje in o pravilnem ravnanju z odpadki. Pomembno je tudi ozaveščanje o pomenu zdravega načina življenja, vključno z gibanjem in športnimi aktivnostmi.
Pri načrtovanju šolske prehrane dajemo prednost kakovostnim slovenskim sezonskim živilom. Pri osveščanju otrok o pomenu zdravega prehranjevanja je pomembno, da jim omogočimo zdravo izbiro. Zato lahko učenec malico, ki je na jedilniku, vedno zamenja za bolj zdravo alternativo - maslo in med ali marmelado. Poleg tega imajo učenci v jedilnici na voljo brezplačno sadje in/ali zelenjavo kar nam omogoča projekt Shema šolskega sadja in zelenjave.
Tudi v prihodnje bomo otroke spodbujali k zdravemu načinu življenja in primerni telesni aktivnosti ter osveščali o pomenu pozitivnega odnosa do kvalitetne slovenske hrane.

Vodja projekta: Tjaša Hitti
Organizator šolske prehrane

 

Turizmu pomaga lastna glava

PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Omenjeni projekt razpisuje Turistična zveza Slovenije in je celovit sistem organiziranega delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje take ponudbe, ki bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti in ostale ponudbe v vseh možnih oblikah.

V šolskem letu 2018/ 2019 bodo učenci raziskovali na temo TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA.

Turistični spominki so že od nekdaj spremljevalci turizma, njihov nabor pa pomembno dopolnilo turistične ponudbe. Predstavljajo deželo ter vzbujajo spomine in občutke.
Njihova zamisel se je porodila iz motivov bogate slovenske naravne, kulturne, tehniške, kulinarične in druge dediščine.

Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge na razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in predstavitev tega na turistični tržnici.

Mentorici: Simona Hribar Kojc in Dominika Mesojedec

Turistična naloga: ČEBELJI IZDELKI - DAROVI NARAVE ( pdf)

UNESCO ASP-net

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža pridruženih šol (Associated Schools Project Network - ASPnet) leta 1953. Danes je to globalna mreža približno 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah in jo običajno imenujemo kar Pridružene UNESCO šole.

UNESCO ASP mreža je bila ustanovljena tudi zato, da prispeva k uresničevanju UNESCO poslanstva, kot je opredeljeno v Ustavi UNESCO:
Prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi, in k uresničevanju splošnega spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik ali vero.

Pridružene šole so zavezane spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel, kar izvajajo preko projektov, s katerimi skušajo otroke in mladino čim bolje pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Strategija in načrt dela ASP mreže (2004-2009) je kot ključne elemente poudarila 4 stebre učenja za 21. stoletje: vedeti, delati, biti in živeti skupaj, in spodbujanje kvalitetnega izobraževanja, kot je opredeljeno v Dakarskem okvirnem načrtu. ASP učenci in učitelji delajo skupaj v razredu in izven njega za razvoj inovativnih učnih pristopov, metod in gradiv.

(Uvod – Pravila delovanja ASP mreže)

Osnovna šola Sostro je v projekt UNESCO ASP mrežo vključena že od leta 2006. V letu 2013 pa smo bili tudi uradno sprejeti v UNESCO ASP mrežo šol ter si pridobili nacionalni status.

Unesco ASP-net plan za šolsko leto 2018/2019:

Obeležili bomo svetovne in mednarodne dni priznane strani Unesca.

21. september Mednarodni dan miru
1. – 5. oktober Teden otroka
5. oktober Svetovni dan učiteljev
10. november Svetovni dan znanosti za mir in razvoj
1. december Svetovni dan boja proti AIDS-u
10. december Dan človekovih pravic
27. januar Mednarodni dan spomina na holokavst
21. februar Mednarodni dan maternih jezikov
8. marec Mednarodni dan žena
21. marec Svetovni dan poezije
22. marec Svetovni dan voda
27. marec Svetovni dan gledališča
23. april Svetovni dan knjige in avtorskih pravic
21. maj Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
25. maj Dan Afrike

Udeležili se bomo Unesco ASP-net projektov:
- Unesco vrtički
- Unescov ASP tek mladih
- Menjaj branje in sanje
- Branje moje sanje
- Moder stol
- Z odra na oder

Koordinatorici: Katja Kovačič in Rahela Vovko

Shema šolskega sadja

(v nadaljnjem besedilu: SŠSZ)

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih količin sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik tveganja pri pojavu številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti.

Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno pridelano sadje in zelenjava vsebujeta večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost.

SŠSZ oziroma uradno Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo v izobraževalnih ustanovah. Namen tega ukrepa je spodbuditi porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k večji porabi sadja in zelenjave. V ta namen Evropska unija Državam članicam namenja določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben poudarek pomenu spremljevalnim izobraževalnim in promocijskim aktivnostim.

Šola lahko izbira med naslednjimi vrstami svežega sadja in zelenjave:

Sadje: Zelenjava:
lešniki* paradižnik
orehi* zelje
fige koleraba
mandarine cvetača
grozdje korenje
melone rdeča redkvica
lubenice zelena
jabolka repa
hruške redkev
marelice kumare
češnje in višnje komarček
breskve in nektarine šparglji
slive paprika
kaki bučke
kivi ohrovt
jagode solata, motovilec, rukola
maline radič
borovnice peteršilj
črni ribez rdeča pesa
rdeči ribez  
žižola  

*le posušeni, ne smejo biti praženi, soljeni, kandirani ipd.

Šola lahko izbira med naslednjimi vrstami PREDELANE zelenjave in suhega sadja:

kislo zelje
kisla repa
suho sadje sledečih sadnih vrst: jabolka, hruške, slive, kaki, češnje

Na OŠ Sostro smo se v SŠSZ prijavili že v prvem letu izvajanja projekta (šolsko leto 2009/2010), saj se zavedamo pomena osveščanja učencev o pomenu uživanja svežega sadja in zelenjave za zdravje. Učencem enkrat tedensko brezplačno razdelimo sezonsko sadje ali zelenjavo.

Vsaj enkrat letno na dnevu odprtih vrat pripravimo degustacijo in promocijo SŠSZ, kjer lahko učenci, učitelji ter ostali obiskovalci izvejo več o projektu.

Več o Shemi šolskega sadja in zelenjave si lahko preberete na strani:  http://www.shemasolskegasadja.si/

Če imate kakšno vprašanje v zvezi s Shemo šolskega sadja in zelenjave, lahko pokličete gospo Tjašo Hitti na telefonsko številko: 527 25 18 ali ji pišete na spletni naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Tjaša Hitti
Organizator šolske prehrane

PODRUŽNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA

ZGIBANKE:

pdf_small Podružnična šola - gibalo razvoja (septrember 2012)

ZBORNIKI:

ppt_small ZBORNIK PROJEKTA PŠ-GR, OTROCI ZA RAZVOJ 2012 - 2014

ppt_small ZBORNIK 2009 - 2011

POROČILA:

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2013-14, 2.faza

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2013-14, 1.faza

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2012-13

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2012

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2011

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2010

ppt_small Izvedba aktivnosti projekta »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« za leto 2009

KAZALO:

SODELUJOČI V PROJEKTU | RAZLOGI ZA PROJEKT | NAMEN PROJEKTA
AKTIVNOSTI IZVAJANJA PROJEKTA
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2011/12
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2010/11
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2009/10
PRIČAKOVANI REZULTATI | FINANCERJI PROJEKTA

SODELUJOČI V PROJEKTU (nazaj)
ŠOLA VODJA
OŠ SOSTRO Marjana Marn, vodja projekta
PŠ BESNICA Nežka Mlaka, Maja Sveršina Dobravec, Vlasta Šavrič, Mateja Štefelin
PŠ JANČE Marjana Marn, Slađana Đorđević
PŠ LIPOGLAV Marinka Žitnik, Sandra Žužul Jovanović
PŠ PREŽGANJE Mirka Vršič, Anica Skubic
OŠ STIČNA Branka Emeršič, koordinatorica projekta za podružnice na centralni šoli
PŠ AMBRUS Tatjana Hren
PŠ KRKA Mateja Jere Grmek
PŠ MULJAVA Barbara Maver
PŠ VIŠNJA GORA Katarina Pajk
OŠ ŠKOFLJICA Marija Apovnik, koordinatorica
PŠ LAVRICA Martina Jordan, Nina Grzetič, Ivica Simčič
PŠ ŽELIMLJE Mateja Adamič
RAZLOGI ZA PROJEKT (nazaj)

Pozitivne izkušnje šest mesečnega izvajanja projekta podružničnih šol OŠ Sostro, zadovoljstvo otrok, staršev in sodelujočih strokovnih delavcev so bistveni razlog za nadaljnje izvajanje in širjenje na druga območja LAS. Že v kratkem obdobju izvajanja se je potrdilo, da je podružnična šola lahko središče življenja, center kulture in razvoja kraja, ki s svojim širšim delovanjem lahko in zmore prispevati dragoceni delček k dvigu kakovosti življenja kot tudi razvoju na podeželju, predvsem za otroke in mladino in posredno za vse prebivalce s poudarkom na ohranjanju in vrednotenju naravne, kulturne in etnološke dediščine kot tudi krepitvi zavedanja pripadnosti kraju, oblikovanju novih produktov namenjenih promociji šol in krajev.

NAMEN PROJEKTA (nazaj)

S tem projektom želimo otrokom na podeželju omogočiti raznoliko ponudbo dopolnilnih aktivnosti, ki bodo omogočale razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev:

 • dvigovanje kakovosti življenja otrok na samem podeželju,
 • približevanje ekološke problematike in razvijanje ustvarjalnosti otrok,
 • zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti,
 • razvijanje socialnega kapitala pri najmlajših.

Poleg tega je namen, da podružnična šola resnično postane središče življenja na vasi, ker je to neprecenljiva pridobitev za vse prebivalce območja, saj se v njej družijo, pridobivajo nova znanja, se medgeneracijsko povezujejo, snujejo nadaljnji razvoj kraja, skratka rastejo kulturno in osebno. Z izvajanjem aktivnosti se šola ne samo približa kraju, ampak z njim diha in živi. S tem ljudje spoznajo, kako pomembne so podružnične šole za kraj in otroke, ki jo obiskujejo, vsak otrok je poseben in dragocen in ima možnost individualnega izobraževanja in vzgajanja. Aktivnosti bodo izvajale: PŠ Janče kot voditeljica, PŠ Besnica, PŠ Lipoglav in PŠ Prežganje in OŠ Stična s podružničnimi šolami v obliki nadstandardne ponudbe, za kar si mora šola sama zagotoviti tako finančna kot materialna sredstva, zato bo tudi večji del aktivnosti izpeljan s prostovoljnim delom sodelujočih učiteljic v projektu in nekaterih članov posameznih društev v kraju.

AKTIVNOSTI IZVAJANJA PROJEKTA (nazaj)

V obdobju od leta 2009 do 2011 bodo v ta namen izpeljane naslednje aktivnosti:

 • MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL ( vsaka šola predstavi značilnosti kraja, organizira ogled turistične zanimivosti ter praktično delavnico s prikazom tradicionalnih znanj)
 • IGRE BREZ MEJA: izbor najbolj značilnih iger, priprava rekvizitov, predstavitev iger otrokom in igranje, organizacija iger brez meja s sodelovanjem otrok iz vseh podružnic (dan mladosti). Predpriprave se bodo izvajale na vseh šolah.
 • MOJ KRAJ – MOJ PONOS: raziskovanje domačega kraja, zapis ugotovitev v obliki plakata ali brošure.
 • KREATIVNE DELAVNICE: izdelava rož iz papirja, peka kruha in peciv na tradicionalni način, izdelava pletenih košar, ljudske igre in plesi, digitalna fotografija. Tradicionalna znanja na otroke bo prenašala starejša generacija. Izvajanje po vseh šolah, enkrat mesečno.
 • IGRAJMO SE EKOLOGIJO: uporaba odpadnih materialov (škatel, kartonov, blaga, steklenic, časopisa, zamaškov) za izdelavo različnih likovnih izdelkov in spominkov, posaditev okrasnih cvetlic, fotografiranje naravnih lepot območja in dogodkov, okrogle mize o pomenu in možnih načinih varovanja našega planeta
 • NA VASI JE LEPO: zaključna prireditev s kulturnim programom, foto razstavo aktivnosti in razstavo nastalih produktov. Prireditev bo vsako leto v drugem kraju, v zadnjem tednu meseca septembra, ob prihodu jeseni.
 • BILTEN O PROJEKTU (predstavitev rezultatov izvajanja ter oblikovana ponudba prostočasnih dejavnosti za otroke in mladino na podeželju).
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
PROMOCIJA PROJEKTA - priprava zloženk o projektu za starše,
učence, krajane, obiskovalce prireditve v Ljubljani
September 2014
POHOD POD PUGLEDOM - predstavitev z razstavo na 13. pohodu pod Pugledom Lipoglav, 13. september 2014
FESTIVAL LJUBLJANSKEGA IN
SLOVENSKEGA PODEŽELJA
- sodelovanje na dogodku z razstavo in kulturnim programom PŠ Ljubljana, 4. oktober 2014
KOSTANJEVA NEDELJA - razstava TURISTIČNI SPOMINEK na ogled
obiskovalcem 2. kostanjeve nedelje
Janče, 12. oktober 2014
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL - priprava in izvedba obiska podružnic OŠ Stična in
OŠ Škofljica, gostiteljica PŠ Prežganje
- obisk podružnic OŠ Sostro, gostiteljica PŠ Janče
Prežganje, oktober 2013
Janče, 22. december 2014
KREATIVNE DELAVNICE - digitalna fotografija
- rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi fotografijami
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže
Po terminskem načrtu vsake podružnice
od septembra 2014 do decembra 2014.
DVODNEVNO DELOVNO SREČANJE - pregled zbranih gradiv, analiza izvedenih anket
z učenci in starši vključenih otrok, pisanje člankov ter
vsebinska zasnova zbornika
Jezersko, 26. – 28. 9. 2014
ZAKLJUČNA PRIREDITEV
»OTROCI ZA RAZVOJ«
- zabavno dopoldne z Adijem Smolarjem za
vse otroke, ki so sodelovali v projektu
Škofljica, 13. december 2014
KOLEDAR PŠ 2015 - fotografiranje posebnosti v sklopu aktivnosti,
izbor za koledar in oblikovanje
30. november 2014
ZBORNIK O PROJEKTU - končno oblikovanje in tisk zbornika 13. december 2014
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
PROMOCIJA PROJEKTA - priprava zloženk o projektu za starše, učence, krajane, obiskovalce prireditve v Ljubljani
- predstavitev na Ivankinem sejmu
September 2013

April 2014
DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL - nastopi otrok s kmečkimi opravili pred Mestno hišo v Ljubljani ter ogled razstave v Narodni galeriji Ljubljana,
28. september 2013
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL - priprava in izvedba obiskov z učenci Besnica, oktober 2013
6. IGRE BREZ MEJA - izbor in priprava iger, organizacija ter izvedba na igrišču pred OŠ Škofljica Škofljica, 10. maj 2014
TURISTIČNI SPOMINEK - razvijanje spominka domačega kraja september 2013 – junij 2014
KREATIVNE DELAVNICE - digitalna fotografija
- rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi
fotografijami
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže
po terminskem načrtu
vsake podružnice od septembra 2013 do
decembra 2014
KOLEDAR PŠ 2014 - fotografiranje posebnosti v sklopu aktivnosti, izbor za koledar december 2013
KOLEDAR PŠ 2015 - fotografiranje posebnosti v sklopu aktivnosti, izbor za koledar december 2014
NA VASI JE LEPO - priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu Janče, 14. junij 2014

DVODNEVNO DELOVNO SREČANJE

- pregled zbranih gradiv, analiza izvedenih anket z učenci in starši vključenih otrok, pisanje člankov ter vsebinska zasnova zbornika avgust 2014
BILTEN O PROJEKTU - končno oblikovanje in tisk zbornika oktober 2014
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN

PODRUŽNICE V LJUBLJANI
»DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL«

Kulturna prireditev s predstavitvijo rezultatov projekta na temo DIŠI PO PODEŽELJU-KULINARIKA.

Sobota, 22. 09. 2012

PROMOCIJA PROJEKTA Zgibanka o projektu.
Predstavitev projekta v časopisih, medijih, sejmih.
Sodelovanje z razstavo in degustacijo na 2. podeželski parlamentu v Zrečah.
Predstavitev kulturnih točk na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani.

1. 9. 2012 do 30. 9. 2013


16. in 17. 10. 2012


24. – 27. 1. 2013

MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL

Priprava in izvedba obiskov z učenci posameznih podružničnih šol: podružnice OŠ Sostro in OŠ Stična obiščejo PŠ Želimlje in se udeležijo pohoda po Svarunovi poti.

Marec 2013

IGRE BREZ MEJA Priprava, organizacija in izvedba iger, ki se bodo odvijale na igrišču pred PŠ Muljava.

Sobota, 11. 05. 2013

KMEČKA OPRAVILA

Izdaja slikanice o raziskanih kmečkih opravilih v domačem kraju.

Junij 2013

KREATIVNE IN EKO DELAVNICE

Izvedba delavnic po posameznih šolah:
- rože iz papirja,
- peka kruha in peciv,
- priprava kulturnega nastopa,
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže na izbrano kmečko opravilo,
- izdaja koledarja z otroškimi fotografijami.

1. 9. 2012 do 30. 9. 2013

NA VASI JE LEPO

Priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo celoletnega dela otrok za otroke. Organizatorica je PŠ Ambrus.

Sobota, 01. 06. 2013

NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2011/12 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
PODRUŽNICE V LJUBLJANI - kulturna prireditev s predstavitvijo rezultatov triletnega izvajanja projekta na temo ŠEGE IN NAVADE DOMAČEGA KRAJA 8. oktober 2011
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL - priprava in izvedba obiskov z učenci posameznih podružničnih šol januar - avgust 2012
IGRE BREZ MEJA - priprava, organizacija in izvedba iger, ki se bodo odvijale na igrišču pred PŠ Lipoglav - sodelujejo vse šole vključene v projekt (9 podružnic) 26. maj 2012
DIŠI PO PODEŽELJU - fotografiranje vseh dogodkov povezanih s podeželskim območjem
- zbiranje fotografij za koledar PŠ
oktober 2010 – september 2012
KREATIVNE in EKO DELAVNICE - rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- izdelava izdelkov iz odpadne embalaže s poudarkom na oblikovanju spominka
- koledar z otroškimi fotografijami
oktober 2011- junij 2012
OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA SPOMINKA  - vsaka šola oblikuje en spominek januar – maj 2012
NA VASI JE LEPO - priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu
- organizator PŠ Krka
9. junij 2012
PROMOCIJA PROJEKTA - zgibanka o projektu
- predstavitev projekta v časopisih, medijih, sejmih, konferencah, …
oktober 2011 – september 2012
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2010/11 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL - priprava in izvedba obiskov z učenci (PŠ Krka obišče PŠ Janče in ostale podružnice OŠ Sostro)
- podružnice OŠ Sostro se udeležijo otvoritve nove PŠ Krka
januar - maj 2011
IGRE BREZ MEJA - priprava, organizacija in izvedba iger PŠ Ambrus v sodelovanju z domačim športnim društvom
- sodelujejo vse šole vključene v projekt
21. maj 2011
ŠEGE IN NAVADE V DOMAČEM KRAJU - fotografiranje vseh dogodkov povezanih s starimi običaji in navadami september 2010 – maj 2011
KREATIVNE DELAVNICE na temo turistični spominek - rože iz papirja
- peka kruha in peciv
- ljudske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi fotografijami
po terminskem načrtu vsake podružnice (2011)
IGRAJMO SE EKOLOGIJO - izdelava izdelkov iz odpadne embalaže s poudarkom na oblikovanju turističnega spominka januar – maj 2011
NA VASI JE LEPO - priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu 4. junij 2011
BILTEN O PROJEKTU - zbiranje gradiva, prispevkov, izvedba ankete med starši in učenci o projektu
- oblikovanje in tisk biltena
do 4. junija 2011
NAČRT DELA ZA ŠOLSKO LETO 2009/10 (nazaj)
SKLOP AKTIVNOST TERMIN
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL priprava in izvedba obiskov z učenci marec junij 2010
IGRE BREZ MEJA priprava, organizacija in izvedba iger maj 2010
MOJ KRAJ - MOJ PONOS raziskovanje domačega kraja s predstavitvijo rezultatov januar - junij 2010
KREATIVNE DELAVNICE - digitalna fotografija
rože iz papirja
- peka kruha in peciv
l- judske igre in plesi
- izdelava pletenih košar
- koledar z otroškimi fotografijami
po terminskem načrtu vsake podružnice
IGRAJMO SE EKOLOGIJO - izdelava izdelkov iz odpadne embalaže
- sajenje okrasnih cvetlic
oktober 2009 – maj 2010
NA VASI JE LEPO priprava, organizacija in izvedba širše kulturne prireditve s predstavitvijo dela na projektu junij 2010
BILTEN O PROJEKTU zbiranje gradiva, prispevkov, izvedba ankete med starši in učenci o projektu prvi del do junija 2010
PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA (nazaj)

Z izvedbo navedenih dejavnosti pričakujemo naslednje rezultate:

 • povečana organizacija medsebojnih obiskov šol,
 • povečano poznavanje sosednjih krajev in njihovih zanimivosti,
 • omogočeno med vrstniško druženje in razvijanje prijateljstva med otroci,
 • povečano število sodelujočih šol in otrok v igrah brez meja,
 • podružnična šola postane središče življenja in center kulture ter razvoja kraja,
 • boljše poznavanje domačega in širšega okolja območja LAS,
 • več znanja s področja tradicionalnih znanj,
 • večja izvirnost pri izdelavi izdelkov oziroma spominkov,
 • spodbujeno razmišljanje o podjetništvu pri otrocih v prvem triletju,
 • povečanje zavedanja pomena in prednosti podeželskega prostora in podružničnih šol,
 • vzpostavljeno medgeneracijsko sodelovanje z namenom prenosa tradicionalnih znanj,
 • povečano vključevanje šol na prireditvah v domačih krajih,
 • predstavitev rezultatov projekta v obliki izdaje biltena.
FINANCERJI PROJEKTA (nazaj)

Lokalna akcijska skupina SOŽITJE

logo_sozitje

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

logo_eksrp

Mestna občina Ljubljana

mol_grb

Občina Ivančna Gorica

ivancna_gorica_grb

Občina Škofljica

skofljica_grb

Projekt sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

ppt_small Dokument v PDF formatu

Vodja projekta: Marjana Marn