Skoči na glavno vsebino

Podružničarji gremo naprej

Naziv operacije: PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ

Kazalo:
POROČILA | ZLOŽENKE | CILJI OPERACIJE | OPIS OPERACIJE | PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE | VIRI SOFINANCIRANJA

POROČILA (nazaj)

ZLOŽENKE (nazaj)

CILJI OPERACIJE (nazaj)

Izvedba operacije bo omogočila večjo socialno vključenost otrok v starosti do desetega leta, ki so vključeni v vrtec in v vzgojno-izobraževalni osnovnošolski program prve in druge triade ter obiskujejo eno izmed štirih podružničnih šol na ljubljanskem podeželju in hkrati prebivalcev vseh generacij, ker bodo aktivnosti potekale v domačem okolju, v neposredni bližini njihovih domov in bodo za vse brezplačne.

Z aktivnostmi postavitve ekovrtov na štirih lokacijah in skrbjo za šolski ekosadovnjak bo operacija prispevala k ohranjanju in varovanju naravnih danosti ter biotski raznolikosti, saj se bo oskrba in vzgoja rastlin vršila po načelih permakulture, s čimer se bodo zmanjševali negativni vplivi na okolje in s tem ohranjalo naravo ter hkrati ustvarjalo kratke dobavne verige.

Z izvajanjem praktičnega ustvarjanja in dela v naravnem okolju želimo, da bi otrok in narava zopet postala prijatelja, da bi jo otrok doživljal z vsemi svojimi čutili, saj mu bo le tisto, kar bo sam ali z našo pomočjo spoznal, priraslo k srcu. S tem bodo otroci spoznali pravo vrednost, prevzeli tudi lastno odgovornost za ohranjanje tistega, kar je neločljivo povezano z življenjem na podeželju – NARAVO. Spoznali bodo značilnosti zelenih poklicev, pridobili specifična znanja, kar bo kasneje lahko vplivalo na njihovo poklicno odločitev.

S postavitvijo vrtov, vrtnih ut, miz s klopmi, oskrbovanjem le-teh bo operacija prispevala k ustvarjanju privlačnega bivalnega okolja ter dvignila kvaliteto bivanja na podeželju, saj bo to nov prostor namenjen druženju in učenju otrok, staršev in starostnikov oz. vseh prebivalcev.

OPIS OPERACIJE (nazaj)

Šola na podeželju je eden najpomembnejših prostorov, ki omogoča, da kot skupnost pripomore k boljšemu jutri. Je mesto, kjer lahko začnemo delati na spreminjanju odnosa in vedenja drug do drugega in zlasti do narave. Današnje podružnične šole so še vedno posebne in edinstvene, v njih se po navadi zbira manjše število otrok, a le-ti so nekaj posebnega, saj kljub temu, da jih je malo, skrbijo, da se njihov glas širi daleč naokrog. Specifično je tako njihovo vzgojno-izobraževalno delo kot tudi izven šolsko delovanje, ki pa mora biti v današnjem času prilagojeno današnjim družbenim razmeram, kajti življenje na podeželju se je bistveno spremenilo, saj se je delež kmečkega prebivalstva zmanjšal in narašča delež nekmečkega, posledično so se spremenile tudi njihove potrebe. Šole s svojim širšim delovanjem lahko in zmorejo prispevati dragoceni delček k dvigu kakovosti življenja in razvoju kraja.

PŠ Janče je že v sklopu projektov CRPOV pristopila k izvajanju aktivnosti za vzpostavitev šolskega sadovnjaka. Ta je bil ob podpori MOL postavljen že leta 2000. Desetletje pred tem se je začelo preusmerjanje kmetij v pridelavo in predelavo sadja. Takšen kmetijsko-pridelovalni-turistični koncept razvojne vizije območja zahteva ustvarjalne in široko izobražene gospodarje kmetij. Za dosego tega cilja je potrebno že zgodnje ter stalno načrtno usmerjanje prihajajočih generacij. Glede na to, da je ravno na našem območju veliko otrok s preusmerjenih kmetij, je bil dodatno izražen ustvarjalni in delovni interes s strani šole, staršev in Odseka za razvoj podeželja pri Mestni občini Ljubljana. Zato smo se odločili in zasadili vzorčen sadovnjak na obstoječem šolskem vrtu ter na brežinah okoli šole. Decembra 2010 se je PŠ Janče s svojim šolskim sadovnjakom vključila v mrežo šolskih ekovrtov, kajti prepričani smo bili, da s svojim dosedanjim delom in izkušnjami lahko pomagamo in svetujemo drugim, hkrati pa se naučimo tudi česa novega in koristnega.

V programskem obdobju 2007 do 2013 je OŠ Sostro s svojimi podružnicami pričela z izvajanjem projekta Podružnična šola – gibalo razvoja, s katerim smo otrokom omogočile pestro izbiro dodatnih obogatitvenih dejavnosti. Šole so med seboj povezale ne samo otroke, pač pa tudi starše in ostale krajane, kar do sedaj ni uspelo še nobenemu predsedniku četrtne ali nekdanje krajevne skupnosti.

Podružnične šole OŠ Sostro: Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje so postale gibalo razvoja na podeželju, pravzaprav medgeneracijska središča življenja in razvoja kraja, zato smo se odločili nadaljevati z aktivnostmi, ki bodo dostopne prav vsem in doprinesle k aktivnemu in zdravemu načinu preživljanja prostega časa otrok in druženja s starostniki preko različnih delavnic in srečanj. Pri tem smo se med sektorsko povezali z lokalnimi društvi (ŠD Janče, TD Besnica – Janče) in Rdečim križem Slovenija, območno enoto Ljubljana.

Z izvedbo operacije PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ bomo nadgradili dolgoletno delo in pozitivne rezultate vzdrževali ter kot primer dobre prakse širili tudi na območje ostalih podružničnih šol.

K izvajanju operacije je pristopil tudi Vrtec Pedenjped s svojo enoto na Jančah, ki želi že najmlajše vključiti in naučiti, kako živeti v sožitju z naravo.

TD Besnica – Janče je društvo, ki združuje člane Sadne ceste med Javorom in Jančami in je že dolgoletni partner PŠ Janče pri izvajanju različnih aktivnosti. V operaciji bodo nudili strokovno podporo pri delih v obstoječem sadovnjaku in vzpostavljanju gredic. Poskrbeli pa bodo tudi za prostor in potrebne materiale, kjer bomo lahko izvedli promocijo operacije na njihovih tradicionalnih prireditvah (Jagodna in Kostanjeva nedelja) ter sodelovali na srečanju s starejšimi.

Športno društvo Janče je prav tako že dolgoletni partner PŠ Janče pri izvajanju in vključevanju otrok v športno rekreativne aktivnosti. V operaciji bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi Iger brez meja ter izvedbi srečanja s starejšimi prebivalci.

REZULTATI (nazaj)

Z izvedbo operacije bomo dosegli naslednje neposredne rezultate:

 • Narejenih in skrbno vzdrževanih 5 zeliščno-zelenjavnih gredic.
 • Postavljene tri vrtne ute: PŠ Besnica, PŠ Janče in PŠ Lipoglav.
 • Obnovljeno ostrešje manjšega gospodarskega poslopja na PŠ Prežganje.
 • Postavljeni 4 kompleti vrtnih sedežnih garnitur za potrebe pridobivanja znanj o rastlinah, zelenih poklicih in izvedbo druženj.
 • Izveden 1 ogled zeliščnega vrta na kmetiji Grum.
 • Izvedeno usposabljanje za učiteljice, vzgojiteljice in člane društev.
 • Izvedenih 9 delavnic za otroke na posamezni enoti šole in vrtca.
 • Izvedenih 6 srečanj s starostniki.
 • Izvedene igre brez meja leta 2019 in 2020.
 • Vključenih vsaj 80 otrok v starosti do 10 let.

Z izvedbo operacije bomo dosegli naslednje posredne rezultate:

 • Izboljšanje pozitivnega čustvenega odnosa otrok do narave in lokalnega okolja.
 • Izboljšanje ekološke osveščenosti ter pridobljene izkušnje o možnostih lastnega ohranjanja narave in okolja.
 • Pridobljene praktične izkušnje otrok pri pridelavi bio hrane.
 • Pridobljene delovne navade in spoštljiv odnos do hrane.
 • Razvita nova oblika medgeneracijskega sodelovanja.
 • Povečano zavedanje o pomenu zdravega načina življenja.
 • Vzpostavljene najkrajše prehranske verige.
 • Oblikovani novi lokalni produkti.
 • Ustvarjeno med sektorsko in vse generacijsko povezovanje za zagotavljanje zdravega razvoja otrok in zagotovljeni pogoji za aktivno in kakovostno participacijo starostnikov v družbo.

VIRI SOFINANCIRANJA (nazaj)

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 34.749,03 €.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za vsebino na spletni strani je odgovorna Osnovna šola Sostro.

Marjana Marn
vodja projekta

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 422

Dostopnost