Skoči na glavno vsebino

Katalog inf. javnega značaja

Kazalo: I. OSNOVNI PODATKI | II. SPLOŠNI PODATKI
III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA | IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

I.
OSNOVNI PODATKI (nazaj)
Naziv zavoda Osnovna šola Sostro
Cesta II. grupe odredov 47
1261 Ljubljana Dobrunje
Telefon: 01 527 25 10
E-pošta: tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si
TRR: 01261-6030663243
Matična številka: 5086124 000
Davčna številka: 19630646
Logotip
Odgovorna uradna oseba Ravnateljica:
Mojca Pajnič Kirn
Telefon: 01 527 25 13
E-pošta: mojca.pajnic@guest.arnes.si
Kontaktni podatki
uradnih oseb,
pristojnih za
posredovanje informacij
Pomočnici ravnateljice:
Barbara Ambrož
E-pošta: barbara.ambroz@guest.arnes.si
Telefon: 01 527 25 29Katarina Birk
E-pošta: katarina.birk@guest.arnes.si
Telefon: 01 527 25 14Tajnica:
Mojca Petek
E-pošta: tajnistvo.os.sostro@guest.arnes.si
Telefon: 01 527 25 10
Datum zadnje spremembe 30.6.2020
Spletni naslov kataloga https://os-sostro.splet.arnes.si/katalog-inf-javnega-znacaja/
II.
SPLOŠNI PODATKI (nazaj)
Organigram  ORGANIGRAM ()
Seznam vseh notranjih enot

Osnovna šola Sostro, Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje

Podružnica Besnica, Besnica 21
1129 Ljubljana

Telefon: 01 367 20 33
http://besnica.osnovnasolasostro.si
Voditeljica pod. šole: Maja Sveršina Dobravec

Podružnica Janče, Gabrje pri Jančah 16
1129 Ljubljana

Telefon: 01 367 20 00
http://jance.osnovnasolasostro.si
Voditeljica pod. šole: Marjana Marn

Podružnica Lipoglav, Mali Lipoglav 8
1293 Šmarje Sap

Telefon: 01 786 80 71
http://lipoglav.osnovnasolasostro.si
Voditeljica pod. šole: Sandra Žužul Jovanović

Poružnica Prežganje, Prežganje 7
1129 Ljubljana

Telefon: 01 366 91 78
http://prezganje.osnovnasolasostro.si
Voditeljica pod. šole: Mirka Vršič

Organi upravljanja Svet šole (2021 – 2024):
– predstavniki zavoda:
Martina Golob, Tjaša Hitti, Urša Oven, Marjana Marn, Maja Sveršina Dobravec
– predstavniki staršev:
Anja Leskovar, Jana Mohar, Helena Trtnik
– predstavniki ustanovitelja:
Romana Jančar, Lilijana Maren, mag. Andreja Trtnik Herlec
Ravnateljica šole: Mojca Pajnič Kirn
Pomočnici ravnateljice šole: Barbara Ambrož, Katarina Birk
Svet staršev:
Sestavljen je iz po enega predstavnika staršev vsakega razreda (25) in iz predstavnika staršev podružničnih šol (4).
Predstavniki so bili izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku.
Naloge sveta staršev so:
– posreduje predloge, ki so bili predlagani na oddelčnih roditeljskih sestankih,
– predlaga različne izboljšave,
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu Letnega delovnega načrta šole,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– voli predstavnike v Svet šole.
Kratek opis delovnega področja

Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni izobraževalni program, sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.

Nekatere izmed dejavnosti zavoda so še:
– oskrba z jedmi,
– medkrajevni in drugi cestni potniški promet,
– oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture, umetnosti, športa in rekreacije,
– dejavnost knjižnic.

Katalog javnih storitev Izobraževanje učencev po:
– programu osnovnošolskega izobraževanja
– izobraževalnem programu devetletne osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo
III.
PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA (nazaj)
Državni register predpisov Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si
Uradni list RS: http://www.uradni-list.si
Državni zbor: http://www.dz-rs.si
Register predpisov RS: http://zakonodaja.gov.si
Zakoni in pravilniki Zakon o osnovni šoli
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Pravilnik o potrjevanju učbenikov
Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli
Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Notranji predpisi Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sostro ( )
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Oš Sostro ( )
Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
Hišni red ()
Seznam sprejetih programov in načrtov Letni delovni načrti ()
Poročila o realizacijah LDN ()
Publikcije ()
Seznam ostalih dokumentov Publikacija Oš Sostro – dosegljivo na podstrani dokumentov in pravilnikov ()
Kronika OŠ Sostro
Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti
Pravilnik o računovodstvu (v pripravi)
Navodila o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti
Poslovnik za delo Sveta šole
Pravilnik o številu in hrambi žigov
IV.
OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (nazaj)
Spletni dostop https://os-sostro.splet.arnes.si/katalog-inf-javnega-znacaja/
Fizični dostop Informacije javnega značaja se posredujejo v tajništvu šole v času uradnih ur:
– pon., tor., čet. in pet.: od 08:00 do 12:00 ure
– sre.: od 08:00 do 15:00 ure

 

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 1.039

Dostopnost