Skoči na glavno vsebino

Navodila za pisanje seminarskih nalog


Kazalo: 1. PRIPRAVA STRANI, SLOGI | 2. ZGRADBA NALOGE | 3. NAVAJANJE VIROV | 4. UPORABLJENI VIRI

Navodila v pdf formatu si lahko pogledate tukaj ().

1. PRIPRAVA STRANI, SLOGI (nazaj)

Naloga je napisana z računalnikom, na belem papirju formata A4 z robovi:

  • zgornji 25 mm
  • levi 30 mm
  • spodnji 25 mm
  • desni 30 mm

Razmiki med vrsticami so ena in pol, velikost črk je 12.
Številčenje strani poteka z arabskimi številkami blizu zunanjega roba na vrhu strani (desni zgornji rob).

Poglavja so poudarjena in oštevilčena z arabskimi številkami. Označujemo jih s števili od 1 dalje in za številom ne pišemo pike. Podpoglavja ločimo s piko (npr. 1.1).

  • POGLAVJA 1, 2, 3: VELIKE ČRKE, KREPKO
  • PODPOGLAVJA 1.1, 1.2, 1.3; VELIKE ČRKE

Preglednice, grafikoni in slike morajo imeti zaporedno številko in naslov. Naslov preglednice mora biti nad preglednico, naslov grafikona ali slike pa pod njima.

2. ZGRADBA NALOGE (nazaj)

Naslovna stran

 
 

Naslovna stran vsebuje poleg ostalih podatkov tudi avtorja in naslov.
Avtor naloge si ti. Podpisal se boš s polnim imenom in priimkom. Če boš seminarsko nalogo delal s sošolcem, se morata podpisati oba.
Naslov mora natančno označiti vsebino naloge. Naj bo kratek in jedrnat, dodaš mu lahko še podnaslov.

Kazalo vsebine
Kazalo vsebine je vedno na začetku naloge, takoj za naslovno stranjo. V njem boš navajal naslove posameznih poglavij in podpoglavij z označenimi stranmi.

naslovnica kazalo vsebine

Uvod
Seminarska naloga mora obvezno imeti uvod. V njem lahko predstaviš temo, ki si jo izbral, in opišeš, kako je naloga sestavljena. Napisan naj bo tako, da bo vzbudil bralčevo zanimanje in ga pripravil, da bo tvojo nalogo razumel, čeprav ne pozna področja, o katerem si pisal.
Uvod je praviloma kratek, zadostuje že polovica strani. Lahko tudi opišeš, kje in kako si iskal informacije za svojo nalogo.

Glavni del
V njem boš natančneje opisal temo, ki si jo izbral. Poglavja v glavnem delu si morajo slediti v logičnem zaporedju in morajo biti oštevilčena. Vanje lahko vključiš slike, tabele, grafikone, ki pa jih moraš ustrezno opremiti.

Primer za slike in table:

Sestavina Delež (%)
H2O 96,5
Cl 1,9
Na+ 1,1
Mg2+ 0,3
SO42- 0,1
Ca2+ 0,04
K+ 0,04
drugo 0,0004
Slika 1: Lepotka
(http://web.bf.uni-lj.si/bi/metodika/morje/slike/skoljke/lepo_1024.jpg)
Preglednica 1: Sestava morske vode (Naravoslovje 7, 2006)

Zaključek
V njem povzameš bistvene ugotovitve o problemu, ki si ga opisoval in zapišeš predloge za nadaljnje delo.

Uporabljeni viri
Na koncu moraš napisati seznam virov, ki si jih pri delu uporabljal. Urejen mora biti po abecedi priimkov avtorjev. Poimenuj ga z izrazom uporabljeni viri in naj bo napisan na posebni strani. Spodaj imaš primere, kako jih navajaš.

3. NAVAJANJE VIROV (nazaj)

1. Navajanje knjige enega avtorja
PRIIMEK, I. Naslov dela. Kraj izida: založba, leto izida. (Zbirka).
REBA, M. Jurček in packarija. Kamnik: Harlekin, 1992.

2. Navajanje knjige dveh oziroma treh avtorjev
PRIIMEK, I., PRIIMEK, I. Naslov dela. Kraj izida: založba, leto izida. (Zbirka).
MANNINGN, M., GRANSTRÖM, B. Šola naravoslovja. Tržič: Učila, 1997.

3. Navajanje knjige neznanega avtorja ali so avtorji več kot trije
Naslov dela. Kraj izida: založba, leto izida. (Zbirka).
Biologija. Tržič: Učila, 2002. (Zbirka Tematski leksikoni).

4. Navajanje člankov v revijah
PRIIMEK, I. Naslov dela. Naslov revije, letnik (leto) številka, str. od-do.
VRHOVEC, T. Učinek tople grede in mile zime. Proteus, 63 (2001) 7, str. 296-305.
ALIJESKI, A. Zakaj in kako se igrajo delfini. Gea, 17 (2007) maj, str. 57-64.

5. Navajanje elektronskih publikacij (zgoščenke, videoposnetki…)
PRIIMEK, I. Naslov. [CD-ROM ali Videoposnetek]. Kraj izida: založba, leto izida. (Zbirka).
DANCINGER, R. Kam z radioaktivnimi odpadki. [DVD]. Ljubljana: Agencija ARAO, 2004.

6. Navajanje elektronskih publikacij (internet)
PRIIMEK, I. Naslov dela. [online]. [Citrano datum]. Dostopno na naslovu: http://…
SOTLAR, Z. Skrb za kakovost slovenskega morja. [online]. [citirano 26. nov. 2009].
Dostopno na spletnem naslovu: http://www.slovensko-morje.net/?page=info&info_id=32porablje

4. UPORABLJENI VIRI (nazaj)
  • FURLAN, A. 7. razred: Seminarska naloga. V: Učenje in poučevanje s knjižnico v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2002. (Modeli poučevanja in učenja. Knjižnična dejavnost). Str. 132-140.
  • STEINBUCH, M. Navodila za oblikovanje pisnih nalog. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, OE Maribor, 2003.

 

Današnjih ogledov: 1
Skupno št. ogledov: 1.051

Dostopnost